Các dịch tư vấn xây dựng bao gồm:
  • Quản lý Dự án.
  • Quản lý Thi công.
  • Giám sát thi công.
Đặc biệt chúng tôi là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có đủ năng lực thực hiện công tác quản lý dự án, quản lý thi công và giám sát thi công các công trình sử dụng precast panels.
Copyright © 2024 AusCAST. All rights reserved.  Powered by Web7Màu.
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
Help us improve the quality of the Web7Mau CMS. Please send email to uranus0207@gmail.com.
powered by web7mau